Dokumenty

 

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád dokument ke stažení 2018/19

Finanční plán Mateřská škola Měřičkova 2019 FP Merickova 2019.xlsx (18506)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021  (dokument ke stažení)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2022 SVR PO 2020-2022.xlsx (13604)

Schválený plán na rozpočet na období 2020 - 2022 SVR 20-22 MŠ Měř.pdf (131392)

Výpis usnesení dokument ke stažení

 

Dokumenty ze školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny (dokument ke stažení kliknutím na tento odkaz - formát doc)

Informace z vnitřního řádu školní jídelny (dokument ke stažení kliknutím na tento odkaz - format doc)

 

 

Povinné předškolní vzdělávání - omlouvání

Výňatek ze školního řádu:

5.2 Podmínky uvolňování z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů (týká se dětí, které plní poslední rok povinné předškolní docházky a dětí s odkladem školní docházky)

  • Ředitelka školy může, na základě písemného potvrzení, ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti povinného předškolního vzdělávání.
  • Žádost o uvolnění musí podat zákonný zástupce nejméně jeden den předem. Žádost je k dispozici v dokumentech na webových stránkách školy: msmerickova.webnode.cz
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte předáním písemné omluvy a to buď osobně (učitelce nebo ředitelce školy), poštou  nebo e-mailem (ms.merickova@seznam.cz).
  • Mateřská škola může vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.  


5.3    Způsob informování o  zdravotním stavu dítěte

  • Rodiče zodpovídají za to, že přivádějí do MŠ jen zdravé dítě. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Pedagogické pracovnice mají právo, ale i povinnost podle § 29 školského zákona, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí takové dítě nepřijmout a doporučit návštěvu lékaře. Zjistí-li u dítěte příznaky nemoci v průběhu dne, vyrozumí telefonicky rodiče, kteří jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout. Po návratu dítěte po nemoci zpravidla nevyžadujeme potvrzení od lékaře. Pouze v případě průjmového onemocnění nebo zvracení, kdy bude proveden lékařem výtěr anebo v případě, že se přesvědčíme, že rodiče dávají do MŠ děti nedoléčené. Potvrzení bude požadováno také v případě, že dítě bude pro náhlé onemocnění vyloučeno z kolektivu a rodiče ho druhý den přivedou do MŠ.
  • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogickou pracovnici  o  případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
  • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o infekčních chorobách, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, či jinak ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních dětí či dospělých v mateřské škole.

 

 

Omluvenka nepřítomnosti při povinném předškolním vzdělávání_pdf.pdf
žádost_pdf.pdf
žádost_doc.doc