Dokumenty

 

Dokumenty ke stažení

 

Školní řád (dokument ke stažení kliknutím na tento odkaz ve formatu doc)

Finanční plán Mateřská škola Měřičkova 2018 (dokument ke stažení fin.plán MŠ Měřičkova2018.xlsx)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2021  (dokument ke stažení)

 

Dokumenty ze školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny (dokument ke stažení kliknutím na tento odkaz - formát doc)

Informace z vnitřního řádu školní jídelny (dokument ke stažení kliknutím na tento odkaz - format doc)

 

 

Povinné předškolní vzdělávání - omlouvání

Výňatek ze školního řádu:

5.2 Podmínky uvolňování z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů (týká se dětí, které plní poslední rok povinné předškolní docházky a dětí s odkladem školní docházky)

  • Ředitelka školy může, na základě písemného potvrzení, ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti povinného předškolního vzdělávání.
  • Žádost o uvolnění musí podat zákonný zástupce nejméně jeden den předem. Žádost je k dispozici v dokumentech na webových stránkách školy: msmerickova.webnode.cz
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte předáním písemné omluvy a to buď osobně (učitelce nebo ředitelce školy), poštou  nebo e-mailem (ms.merickova@seznam.cz).
  • Mateřská škola může vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.  


5.3    Způsob informování o  zdravotním stavu dítěte

  • Rodiče zodpovídají za to, že přivádějí do MŠ jen zdravé dítě. Do MŠ nebude přijato dítě, které jeví zřejmé známky přenosné nemoci. Pedagogické pracovnice mají právo, ale i povinnost podle § 29 školského zákona, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí takové dítě nepřijmout a doporučit návštěvu lékaře. Zjistí-li u dítěte příznaky nemoci v průběhu dne, vyrozumí telefonicky rodiče, kteří jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout. Po návratu dítěte po nemoci zpravidla nevyžadujeme potvrzení od lékaře. Pouze v případě průjmového onemocnění nebo zvracení, kdy bude proveden lékařem výtěr anebo v případě, že se přesvědčíme, že rodiče dávají do MŠ děti nedoléčené. Potvrzení bude požadováno také v případě, že dítě bude pro náhlé onemocnění vyloučeno z kolektivu a rodiče ho druhý den přivedou do MŠ.
  • Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogickou pracovnici  o  případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
  • Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o infekčních chorobách, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, či jinak ohrozit zdraví či bezpečnost ostatních dětí či dospělých v mateřské škole.

 

 

Omluvenka nepřítomnosti při povinném předškolním vzdělávání_pdf.pdf
žádost_pdf.pdf
žádost_doc.doc