Výlet pro předškoláky

Loučení se školáky 

Akce v červnu 

Aktuální informace

Pro Veverky, Kuřátka a Berušky:

odhadovaný čas příjezdu z výletu 17:00

Aktuální informace

Oslava dne dětí 

 

Novinky

Povinné předškolní vzdělávání - omlouvání

      Milí Rodiče dětí, plnící povinné předškolní vzdělávání, nezapomínejte, že máte povinost omlouvat nepřítomnost svých dětí!!! Dokumenty ke stažení k omlouvání dětí, plnící povinné předškolní vzdělávání, najdete v sekci DOKUMENTY nebo kliknutím na tento odkaz, který vás...

Foto zaměstnanci

Důležité informace

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok 2020/2021

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání  na školní rok 2020/2021  úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 581,-- Kč   ŠKOLNÉ...

Prohlášení o přístupnosti stránek

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky se v ma­xi­mál­ní mí­ře sna­ží na­pl­nit pra­vi­dla pří­stup­né­ho webu pro úče­ly no­ve­ly zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy, pro­ve­de­nou zá­ko­nem č. 81/2006 Sb. Při je­jich tvor­bě by­ly re­spek­to­vá­ny...